Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten, vervolgopdrachten en terugkomsessies van opdrachtgever en/of als voor de uitvoering door opdrachtnemer derden worden betrokken.

 

Artikel 2 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Opdrachtnemer
De opdrachtnemer is in deze Rosa Sari Coaching en gebruikt deze algemene voorwaarden bij het aanbieden van haar diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden. 

Opdrachtgever
De opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Rosa Sari Coaching. 

Coachee
De persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Diensten
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Overeenkomst
Elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever. De afspraken worden door opdrachtnemer door middel van een overeenkomst schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever. Opdrachtgever stuurt voor aanvang de werkzaamheden 1 overeenkomst versie getekend retour per post of per e-mail. 

 

Artikel 3 - Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

 2. Opdrachtgever is op de hoogte van de door opdrachtnemer gebruikte behandelvorm(en), de duur van het traject, de vooraf gestelde doelen en de mogelijk verwachte resultaten, waarbij rekening is gehouden met het feit dat de doelen en resultaten prognoses zijn.

 

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De naleving van de overeenkomst door de opdrachtnemer komt tot stand nadat de opdrachtgever de overeenkomst voor akkoord heeft ondertekend en deze aan de opdrachtnemer heeft doen toekomen en de factuur heeft betaald. 

 2. De overeenkomst leidt voor de opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is zijn verplichtingen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap na te komen. 

 

Artikel 5 – Offertes en Prijzen 

 1. De opdrachtgever heeft vooraf een intakegesprek met de opdrachtnemer die op basis hiervan een offerte en de algemene voorwaarden aan de opdrachtgever zal indienen. In de offerte wordt de duur, deelbedragen, het totaalbedrag en de overeengekomen betalingsvoorwaarden vermeld. Indien hierop akkoord wordt gegeven zal door opdrachtnemer een overeenkomst worden opgesteld die de opdrachtgever bij goedkeuring voor akkoord zal ondertekenen.

 2. De door opdrachtnemer gedane offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd. Offertes en prijsopgaven vervallen na 30 dagen.

 3. Offertes en prijsopgaven van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de door opdrachtgever gegeven mondelinge en/of schriftelijke informatie.

 4. In de overeenkomst kunnen verdere afspraken worden vastgelegd, zoals: reiskosten, huur accommodatie, diverse middelen, inhuur derden.

 5. De opdrachtnemer is gerechtigd ieder jaar haar tarieven aan te passen c.q. te verhogen.

 6. Over het brutobedrag wordt btw berekend.

 

Artikel 6 - Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum voor particuliere opdrachtgevers en binnen 30 dagen na factuurdatum voor zakelijke opdrachtgevers.

 2. Wanneer de betaling niet is voldaan, zoals hierboven omschreven, wordt geplande werkzaamheden opgeschort tot de betaling is voldaan.

 3. Bij eventuele bezwaren betreffende de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na de factuurdatum schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

 

Artikel 7 – Duur en beëindiging van de overeenkomst

 1. De duur van het traject, zoals vastgelegd in de overeenkomst, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.

 2. Indien opdrachtgever aangeeft dat hij of zij niet de verwachte ontwikkelingen of resultaten heeft behaald en om die reden de nog te houden sessie(s) wilt staken, wordt het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag van de niet gehouden sessie(s) teruggestort op de rekening van opdrachtgever. Van de gehouden sessie(s) wordt het betaalde bedrag niet teruggestort. 

 3. Indien coachee klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden en de overeenkomst wilt beëindigen, dient hij of zij dit binnen 10 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk, per post of per e-mail, kenbaar te maken bij de opdrachtnemer. Na kennisname en bespreking van de klacht met coachee zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting. 

 4. 4.Opdrachtnemer behoudt zich het recht om, zonder opgaaf van redenen, coaching, training of workshops te annuleren dan wel een coachee of een deelnemer te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering of weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verdere verplichtingen of aanspraken over en weer.

 

Artikel 8 - Verzetten van afspraken

 1. Coachee behoudt het recht om een coachingsessie te verzetten of te annuleren indien coachee niet in staat is de sessie bij te wonen. Dit kan zonder financiële consequenties tot twee uur van tevoren. 

 2. Verzet of annuleert de coachee binnen twee voor aanvang van de afspraak, dan zal 50% van het bedrag in rekening worden gebracht. 

 3. Indien opdrachtgever zich, zonder bericht vooraf, niet aan de afspraak houdt zal 100% van het bedrag in rekening worden gebracht.

 4. indien opdrachtnemer niet in staat is deze te geven. Dit kan tot twee uur van tevoren. 

 

Artikel 9 – Privacy en geheimhouding

 1. Met ondertekening van de overeenkomst geeft opdrachtgever toestemming zijn of haar naw-gegevens, inclusief telefoonnummers, te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.

 2. Zowel de opdrachtnemer als coachee zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coachingsessie(s).

 3. 3. Rosa Sari Coaching gebruikt persoonsgegevens om haar relaties op de hoogte te brengen van haar activiteiten. Indien opdrachtgever geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail contact@rosasari.com

 4. 4. Rosa Sari Coaching geeft de persoonsgegevens van opdrachtgever nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid 

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten. 

 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die coachee lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coachingsessie. Coachee blijft te allen tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

 3. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.